اسم های ايرانی Iranian Name

ش

خوشحال، شادانشادي
قطره، آبي كه سحرگاه بر روي برگ و گل نشيندشبنم
شرار آتش، زبانه آتششعله
گل سرخ، قرمز وحشيشقايق
گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگشكفته
گل درختان ميوه، غنچه درختان نورسشكوفه
حشمتشكوه
بردبار،صبورشكيبا
داراي شكل و ظاهري زيباشكيلا
زيباي شهر، كسي كه در آن شهر از او زيباتر نباشدشهربانو
شهري، در شهر تولد يافتهشهرزاد
مشهور، نامور،شهره
چشم درشت شاداب، چشم سياه و فريبندهشهلا
ناز شاه، از آهنگ هاي موسيقيشهناز
منسوب به شاهشهين
ديوانه، عاشق و شوريدهشيدا
نام زن خسرو پرويز، معشوقه فرهاد زن خسرو

شيرين

موقع نهار خوردن، سفره امرا و بزرگان،شيلا
زن خال دارشيما
بليغ، نيكوشيوا
شادشادان
 شروين
نوعي آهوشوکا
عشق شهرشهرناز
شاهزادهشهزاده
آفتاب، درخشانشيده
افسون شدهشيفته
زن شيرين و حساسشيرين بانو
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک