اسم های ايرانی Iranian Name

ص

رساننده، راست، درست

 صائب

شكيبا، بردبار، آدم حكيم وآرام

 صابر

راستگو، درست كردار، آشكار، لقب امام ششم

 صادق

نيك، سزاوار

 صالح

باد بهاري كه از شرق مي وزد، باد لطيف و خنك صبح

 صبا

مسگر، روي گر

 صفار

روشني، پاكي، پاكيزگي، يكرنگي

 صفا

دومين ماه قمري پس از محرم

 صفر

بي نياز، مهتر، پايدار

 صمد

چشم چراغ دين، روشنايي دين، فروغ

 ضياءالدين
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک