اسم های ايرانی Iranian Name

ب

پارسا، نوراني، كسي كه از دنيا بريده باشد و از ازدواج خودداري كرده باشد.

بتول

گلي زيبا و معروف كه طبيعت آن سرد است.

بنفشه

زيبايي، بتخانه چين

بهار

كشت بهاره، گروه زنبوران ونام دهي

بهاره

خوش چهره، نيك روي

بهرخ

باناز خوب، خوش ناز

بهناز

خانه، يكتا، بي مانند

بيتا

خانم، متشخص، زن مجردبانو
کريستالبلور
دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت سليمانبوبک
بوس، بوسيدنبوسه
بهار کوچکبهارک
بهترين صورتبهرخ
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک