اسم های ايرانی Iranian Name

س

نام پدر بابك، جد اردشير و از نجباي پارس

 ساسان

كوشا، شتابنده

 ساعي

سردار، رئيس

 سالار

درست، تندرست و بي عيب

 سالم

راه و آيين،  ترتيب و نظام

 سامان

ورم، آماس، پسر نوح

 سام

مخفف ستاره، خيمه پشه بند، پرده، پوشاننده

 ستار

صفت امام چهارم، بسيار سجده كننده

 سجاد

چراغ

 سراج

بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معني اطاعت از خداوند

 سروش

نيك، خجسته

 سعد

نيك بخت، همايون، خجسته

 سعيد

سنگ بزرگ، سلمان ايراني از صحابه بزرگ

 سلمان

درست، سالم، بي عيب

 سليم

پسر رستم، سرخ آب

 سهراب

ستاره اي درخشان در طرف جنوب

 سهيل

در اوستا سيامك به معناي سياه مو آمده است

 سيامك

ساوخش فرزند كيكاووس و پدر كيخسرو

 سياووش

پدر ابو علي سينا، سينه، سوراخ كننده، كوه طور سينا

 سينا
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک