اسم های ايرانی Iranian Name

ب

نام نوازنده نامي دربار خسرو پرويزباربد
آغاز صبحبامداد
نام نوازنده نامي دوران ساسانيانبامشاد
يکي از سرداران يزدگرد ساسانيبرسام
بلند بالا، نام پسر سهراببروز
نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسببرزن

رنگ نيک

بهرنگ
به دينبه آئين
نگهبانبهبد
داراي مش و کردار شايستهبهمنش
نام شاهان هندبهنود

پرورش دهنده، امين، استوار

بابك

گشاينده، شكافنده

باقر

هنرمند

 باهنر

عيد،جشن(تركي)

 بايرام

نامش در سنگ نوشته بيستون آمده و نام پسر كوچك كوروش

 برديا

بلند بالا و نام پسر سهراب پسر رستم

 برزو

پهلوان ايراني از خانواده جمشيد پسر گرشاسب، آتشكده بزرگ در خراسان

 برزين

نگهبان نوبهار، سخاوتمند

 برمك

جوان، ظريف، 

 برنا

بارور، كامياب، آبرومند

 برومند

دليل و حجت

 برهان

نام وزير انوشيروان، داراي مهر و محبت بسيار

 بزرگمهر

بزرگ خادم، دويا چند خدمتكاررا نسبت به ديگري بكتاش مي گويند(تركي)

 بكتاش

شجاع، دلير، پهلوان

 بهادر

سرور، شادماني، تازگي و زيبايي

 بهجت

نيك آفريد، نيك فرستاد

 بهداد

نام فرزند اسفندارمذ

 بهراد

نام روز بيستم هر ماه خورشيدي، ستاره مريخ

 بهرام

روز خوب، كندر هندي و نوعي بلور كبود رنگ  وشفاف

 بهروز

اصيل، نيكوكار، خوش زاد

 بهزاد

گياهي كوهي، برف انبوهي كه از كوه سرازير شود

 بهمن

نيك نام، خوش نام، داراي شهرت خوب

 بهنام

جنگجو، پهلوان ايراني

 بيژن
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک