اسم های ايرانی Iranian Name

ج

بيدادگر، شكسته بند

 جابر

نام قريه در شام، نام قبيله

 جاسم

پاينده، هميشه، دايم

 جاويد

ستمگر، ظالم

 جبار

دوقلو

 جبلي

رودخانه، نهر، جوي

 جعفر

پرمايه، باشكوه، بزرگ

 جليل

زيبا رو، نيكوسيرت، زيبايي

 جمال

بلندقدر، داراي منزلت فراوان، گروه بسيار از هر چيز

 جمشيد

سرور، درگاه،آستان

 جناب

جوانمرد، بسيار بخشنده، اسب نيك رو

 جواد

دلاور، شاداب

 جوان

بخشنده و دادگر جهان(خدا)

 جهان بخش

كارآزموده، چشم و گوش باز

 جهان بين
 دارنده جهانجهاندار
 شاه جهانجهانشاه

جهان گشا و فاتح، پيروز

 جهان گير
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک