اسم های ايرانی Iranian Name

آ -  ا

نام دختر كوروش و اردشير دوم

آتوسا

آبگينه

آبنوس

آتش، نهمين ماه ايراني

آذر

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرخش

نام گلي است برنگ سرخ

آذرگون

پاکدين

آذرنوش

زينت آلات

آزين

مانند

آسا

نام گلي

آلاله

آويز

آويزه

خواهش، مراد

آرزو

پارسا، فروتن

آرميتا

آنكه در بند نباشد

آزاده

آزاده

آزيتا

ستون و عمود

آسيه

شادباش و ستايش

آفرين

توده، چوب ريزه خشك

آمنه

نام رب النوع آب در ايران باستان

آناهيتا

نغمه، صدا

آنوشا

آهنگ، آواز

آوا

غزال، چابك

آهو

ماه وش، ماه روشن

آيدا

سياره ارانوس

ارانوس

نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد

ارغوان

رنگ ارغواني روشن، نام گليارکيده
هديهارمغان
تاجافسار
نام کشور ايرانايران
دختر ايرانايران دخت

بزرگ داشتن

احترام

ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال

اختر

بزرگ تر، بزرگوارتر

اعظم

پاشيدن

افشان

طلسم و جادو

افسون

سرگذشت، حكايت

افسانه

تاج، گرامي تر

افسر

يكي از سنگ هاي قيمتي

الماس

ايلناز(تركي)

الناز

وحي، تلقين كردن

الهام

رب النوع، بت

الهه

برگه محاسبات، بازگويي سرگذشت ها(انگاره مي كند)انگاره
خوشبختانوشه
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک