اسم های ايرانی Iranian Name

م

آنچه خدا خواسته

ماشاءالله

نام پيكرنگاري كه خود را پيامبر خواند و كتاب ارژنگ را از خود گذاشت

  ماني

منسوب به ماه

 ماهان

محكم، پابرجا

 متين

برگزيده و پسنديده

 مجتبی

گرامي، خوشبو، بخشنده

  مجيد

توانا و با حشمت

 محتشم

حرام شده

 محرم

نيكوكار

 محسن

ستوده، ستايش شده

 محمد

ستايش كرده

 محمود

برگزيده، صاحب اختيار

 مختار

خواسته، آرزو

 مراد

پسنديده، گزيده

 مرتضي

مؤمن، خداي

 مزدك

فرخنده، سعادتمند

 مسعود

تسليم شده، مسلمان

 مسلم

چيزي كه بماند، مس كننده، نام عيسي پيامبر

 مسيح

گزيده شده

 مصطفي

راستكار و درست گو

 مصيب

مرد پيروز

 مظفر

اعتماد كننده

 معتمد

يار و مددكار، ياري كننده

 معين

چيره، ياري شده

 منصور

كوتاه شده مينوچهر به معناي بهشت رو

 منوچهر

تيغ سلماني، نام پيامبر قوم يهود

 موسي

هدايت شده

 مهدي

رونق آفتاب

 مهراب

 يکي از شخصيتهاي شاهنامه

مهرک

رنگ آفتاب

مهرنگ

منسوب به مهر

 مهران

پرورش دهنده ناهيد و مهر

 مهرپرور

داده مهر و ناهيد وخورشيد

 مهرداد

خورشيد تابان

 مهرشاد

كنايه از عاشق شب زنده دار

 مهيار

پيمان، عهد

 ميثاق

از ياران امام علي

 ميثم

داده مهر، تولد زمان روز

ميلاد

 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک