اسم های ايرانی Iranian Name

ف

پيروز، گشاينده

 فاتح

رستگار و غالب

 فايز

منسوب به فتح

 فتح علي

پيروزي براي خدا، پيروزي خدا

 فتح الله

بزرگوار، سربلند

 فخيم

باز، نزديك، بالا بلند

 فراز

آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه

 فرامرز

انجام، انتها، عاقبت

 فرجام

گشايش، قيمت، آسودگي از كار و گرفتاري

 فرج

فرخ داد، فرخ روز

 فرخ پي

خجسته، مبارك

 فرخ

زيبايي داد

 فرداد

باغ، بهشت

 فردوس

كوتاه شده فروردين

 فردين

فرزند فر و شكوه و شادي

 فرزاد

فرزان، مهره اي به نام وزير در شطرنج

 فرزين

نام روح و عقل كره زمين، نفس فلك مريخ

 فرشاد

پايين، پس، زيرين

 فرود

روشنايي با شكوه،

 فروزانفر

نيروي خداوندي، اهورايي است كه پاكان و نيكان را نگه دارنده است.

 فروهر

نام يكي از نجباي ايران و پهلواني در زمان كيكاووس

 فرهاد

داراي فر و شكوه

 فرهمند

تربيت، دانش و ادب، آموخته زندگي

 فرهنگ

داراي قامت خوب و زيبا، نام پسر كيكاووس

 فريبرز

از شاهان ايران زمين به معني دارنده سه نيرو

 فريدون

يكتا، گوهر نفيس، بي مثل

 فريد

پري مانند،

 فريمان

بخشش خداوند

 فضل الله

بسيار بخشنده، جوانمرد

 فياض

بخشش و عطا

 فيض

قلب، دل

 فؤاد

 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک