اسم های ايرانی Iranian Name

خ

پاينده، جاويد، ماندني

 خالد

شرق، جاي برآمدن آفتاب

 خاور

چيزي كه خداوند بخشيده است.

 خداداد

خورآسان، جايي كه خورشيد به آساني سر مي زند وديده مي شود.

 خراسان

شاد، خندان

 خرم

نيم نام، نيم آوازه، پادشاه

 خسرو

دلير، نيرومند، پسرداريوش هخامنشي،(مي زنم تو مخت ها)

 خشايار

دوست، صادق، دوست مهربان

 خليل

چادردوز، شاعر و حكيم و فيلسوف معروف ايران

 خيام

خوب فكر، خيرخواه، طالب خوبي

 خيرانديش
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک