اسم های ايرانی Iranian Name

د

يك دانه مرواريد، در يكتادردانه
مانند در، مانند مرواريددرسا
پرنده اي بزرگ و سفيددرنا
آب زياد، اقيانوسدريا
جهان، هستيدنيا
نوعي پارچه ابريشمي كنايه از روي زيباديبا
ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشددري
مليح، خوش قلبدلبر
جذابدلکش
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک