اسم های ايرانی Iranian Name

د

نام خداوند

 دادار

داد دهنده

 دادكار

نام خداوند،عادل

 دادگر
يکي از شخصيتهاي شاهنامهداراب

مالك

 دارا

پژوهنده، شاعر، دانشمند

 دانا

قضاوت خداوند، نام يك از چهل پيامبر بزرگ

 دانيال

محبوب، نام پيامبري

 داوود

همت، بخشش، شادان

 دل شاد

سردسته ده نفر فراش يا سپاهي و سرباز

 دهباشي

دهدار، صاحب ده

 دهخدا
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک