اسم های ايرانی Iranian Name

ع

پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كند

 عابد

داد دهنده، دادگر، دادگستر

 عادل

شناسنده، صبور

 عارف

مهربان، برگرداننده

 عاطف

گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي

 عاكف

ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير

 عباس

بنده خدا، سر سپرده درگاه

 عبدالله

نام مار و بچه مار، نام خليفه سوم

 عثمان

شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي

 عرفان

محبوب، يار، گران مايه، نادر

 عزيز

لشكر، سپاه، نوعي انگور

 عسكر

روغنگر، روغن كش

 عصار

مرد زيرك و بسيار دانا

 عقيل

بلند، شريف، نام امام اول

 علي

كسي كه مراد و مرشدش علي است، 

 عليمراد

آنچه به آن تكيه كنند

 عماد

مرد با ايمان، ثابت و استوار،

 عمار

بزرگ، سرور، سردار،

 عميد

زيرك، طرار، تندرو، تردست

 عيار

از پيامبران بزرگ

 عيسي

چشم خدا، نشان خدا

 عين الله

 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک