اسم های ايرانی Iranian Name

م

سفره، خوردني هامائده
زن سپيد و درخشانماريا
درخت و شاخه هاي آهكي كه در دريا برويدمرجان
ر.ك مرجانمرجانه
مورد پسند، نيكومرضيه
مرجان، جسمي در ميان صدفمرواريد
زن عبادت كارمريم
بشارت، نويدمژده
جمع مژهمژگان
مانند مستانمستانه
زن پاكيزه، مقدسمطهره
بي گناهمعصومه
پادشاهمليكا
مهربان و نرم خوملينا
نوراني، درخشانمنير
خودخواه، تكبرمنيژه
نور و درخشندگي ماه

مهتاب

تاج ماه، ماهتاجمهتاج
دوستدار آتشمهرآذر
داراي مهر و نازمهرناز
مهر مانند، مانند خورشيدمهري
ماه بانو، ماه خانممهسا
شعاع ماه، پرتو ماهمهستي
ماه رو، زيبامه لقا
ناز ماهمهناز
بزرگتر و بزرگترينمهين
خداي مهرميترا
هميشه، گل هميشه بهارميشا
آينه، شيشه رنگيمينا
نقاشي که خود را پيامبر معرفي کردماني
 وجوه ماهماهدخت
کسي که صورتش مانند ماه باشدماهرخ
ملکهملکه
همانند ماه، روشنی ماهمهشيد
مثال ماه، زيباييمهوش
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک