اسم های ايرانی Iranian Name

ف

زني كه بچه دو ساله را از شير گرفته است، از شير گرفته شده، نام دختر پيامبرفاطمه
متكبر، كسي كه به ديگران فخر بفروشدفخري
شادماني، سرورفرح
نام زن در كتاب امير ارسلانفرخ لقا
ناز باشكوه، داراي ناز زيبافرناز
دختر افرسيابفرنگيس
روشناييفروغ
فريب دهنده دل، زيبافريبا
ر.ك فريدفريده
زن رستگار شدهفوزيه
ر.ك پيروزفيروزه
يکي از شخصيتهاي شاهنامهفرانک
خوشيفرحناز
شادفرخنده
عاقلفرزانه
فرشته، پريفرشته
درخشانفروزان
درخشانفروزنده
ستودهفرين
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک