اسم های ايرانی Iranian Name

پ

نام زن زيبايي كه مادي ها او را براي كوروش آوردند ولي كوروش او را به شوهرش بازگردانيد.زماني كه شوهرش در جنگ با مصري ها كشته شد او هم خودكشي كرد.

پانته آ

نام اصيل ايراني

پارميس

نام پرنده اي كوچك كه در بهار تابستان پيدا مي شود.

پرستو

نام حشره اي كه خود را به چراغ و شمع مي زند، حكم و فرمان، دليل، رهبر

پروانه

چند ستاره كوچك نزديك به هم(ثريا)

پروين

بسيار زيبا، نام زن جمشيد

پريچهر

افسونگر، تسحير كننده

پريسا

فرشته، همزاد

پري

بامداد، صبح

پگاه

جواهري كه نگاه كردن به آن روشنايي چشم را مي افزايد.

پيروزه

 پديده، چيز جديدپديده
ابريشمپرند

پري ، فرشته

پري
داراي صورتي همچون پريپري رو
جمع پريپريا
 داراي صورتي همچون پريپريچهر
زاده پريپريزاد
داراي صورتي همچون پريپريوش
پرتوپرتو
نوعي پرندهپوپک
موفقپوران
يکي از شخصيت هاي شاهنامه

پوران دخت

موفقپوري
نام گليپونه
جام شرابپيمانه
ارتباطپيوند
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک