اسم های ايرانی Iranian Name

ن

كمياب، هرچيزكم

 نادر

مشهور

نامدار

مشهور

نامور

روشنايي

 نوري

بشادي زائيده شده

نوشزاد

ياور، مددكار

 ناصر

به نظم در آورنده

 ناظم

طالب نام

 نام جو

نام آور، مشهور،رشد كننده

 نامي

تل، زمين بلند كه آب به آن برسد

 نجف

دلير، پهلوان، نام پدر سام جد رستم

 نريمان

مددكار، ياري دهنده

 نصير

پاكيزه، برگزيده

 نقي

آواز مرغ،آهنگ، سامان

 نوا

بخت نورتازه، بختيار

 نوبخت

پسر كشته شده منوچهر به دست افراسياب

 نوذر

مژده، خبر خوش

 نويد

تازه، جديد

 نوين

آب خوب، آب صاف

 نيكا

كوچ، خرد، ريزه، نام تخلص

 نيما

شنيدن، گوش فرادادن

 نيوشا
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک