اسم های ايرانی Iranian Name

ث

پايدار، استوار

 ثابت

روشن، سوراخ كننده

 ثاقب

حاصل درخت، ميوه

 ثمر

گران، سنگين، پرقيمت

 ثمين

نام مرد تدبير و شجاعت، مزد، پاداش

 ثواب
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک