اسم های ايرانی Iranian Name

غ

شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي

 غضنفر

بخشنده، آمرزنده

 غفار

كودك، پسر كوچك، نوكر

 غلام
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک