اسم های ايرانی Iranian Name

ذ

كشته، آنچه براي كشتن آماده شده باشد

ذبيح

تيزهوش، زيرك، هوشمند

ذكي

داراي دانش و بزرگواري

ذوالفضل
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک