اسم های ايرانی Iranian Name

ت

عجم، هر غيرعرب را عجم گويند(تاجيك)

تاجيك

نام پدر حضرت ابراهيم

 تارخ

برادر هوشنگ پيشدادي

 تاژ

ترسان از خدا، پرهيزگار

 تقي

برق آسمان، رعد، بانگ باران

 تندر

توانمند، زورمدار،قوي

 توانا

يكتاو يگانه

 توحيد

درختي در محل هاي مرطوب، توسا

 توسكا

يکي از شخصيت هاي شاهنامهتورج
يکي از شخصيت هاي شاهنامه تهماسب
نام يکي از شاهان ايرانيتهمورث

سردار مغول

 تيمور

 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک