بزرگترين چت روم فارسي        ضرب المثل ايراني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

اصل ضرب المثل :

جوجه رو آخر پائیز می شمارند

مفهوم :

هشداریست به اینکه نتیجه کار را باید در عاقبت کار دید