تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟
 

 

تست خود شناسی

 
 

تست 1 :

 چقدر اعتماد به نفس داريد؟

  لطفاً‌ سي ودو سؤال زير را با دقت بخوانيد. درقسمت پاسخها،آنچه را كه درمورد هر مسئله فكر مي‌كنيد علامت بزنيد.پس از  خواندن هر جمله، عددي راكه نشان دهنده اين است كه مسئله‌ مورد سوال تا چه حد ذهن شما را اشغال مي ‌كند، پاسخ دهيد. فوراً  و بدون درنگ جواب دهيد و تا حد امكان اجازه دهيد احساساتتان راهنماي شما باشد. درنظر داشته باشيد كه اين تست را فقط به  خاطر خودتان انجام مي ‌دهيد و خود نيز تنها كسي هستيد كه نتيجه را خواهيد دانست. بنابراين سؤالات را با صداقت تمام جواب  دهيد، زيرا شما كه نمي‌خواهيد به خودتان دروغ بگوئيد؟ مثال زير چگونگي پاسخ دادن به سؤال را نشان مي‌ دهد.
 
مثال: من خيلي كارآيي ندارم.
 
به اين مطلب

هرگز   به ندرت    گاهي    غالباً     خيلي زياد        فکرمي کنم.
 اگر شما گاهي فکر مي کنيد که کارآيي زيادي نداريد بايد گزينه گاهي  را علامت بزنيد . 


1- دلم مي‌خواهد ديگران مرا بيشتر تشويق كنند. به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً     خيلي زياد           فکر مي کنم.

2-  حس مي‌ كنم كه شغل من بيش از حدسخت است. به اين مطلب
هرگز
      به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

3- دربارة آينده احساس نگراني مي كنم.  به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

4- بسياري ازمردم ازمن خيلي خوششان مي‌آيد. به اين مطلب
هرگز
      به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

5- انرژي و ابتكاركمتري ازديگران دارم به اين مطلب
هرگز      به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

6 - نمي‌دانم آيا تمام افكار من نرمال و طبيعي است. به اين مطلب  

هرگز      به ندرت       گاهي 
     غالباً     خيلي زياد           فکر مي کنم.

7-ازاينكه مورد تمسخر قرار بگيرم مي‌ترسم. به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد          فکر مي کنم.

8-  ديگران ازمن زيبا ترند. به اين مطلب
هرگز      به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد          فکر مي کنم.

9- ازسخنراني درمقابل ديگران مي ‌ترسم. به اين مطلب
هرگز      به ندرت       گاهي       غالباً     خيلي زياد         فکر مي کنم.

10- بسياري ازكارهايي كه به آنها مي‌پردازم غالباً اشتباه ازآب درمي‌آيند. به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد          فکر مي کنم.

11- كاش مي ‌توانستم ياد بگيرم چگونه با ديگران به طور دلپذير صحبت كنم.  به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي      غالباً     خيلي زياد          فکر مي کنم.

12- اي كاش اعتماد به نقس بيشتري داشتم. به اين مطلب
هرگز
      به ندرت       گاهي       غالباً     خيلي زياد         فکر مي کنم.

13- نمي‌دانم چگونه مي توانم تأييد بيشتري ازناحية مردم ديگر به دست آورم. به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد          فکر مي کنم.

14- بيش از حد فروتن هستم . به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد         فکر مي کنم.

15- مغرور هستم. به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت     گاهي   غالباً       خيلي زياد    فکر مي کنم.

16- بيشتر مردم نظر و عقيده  درستي درمورد من ندارند. به اين مطلب
هرگز        به ندرت       گاهي      غالباً   
     خيلي زياد      فکر مي کنم.

 کسي را ندارم که بتوانم مسائل و درد دل هاي شخصي ام را با اودر ميان گذارم  به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد          فکر مي کنم

18- مردم بيش از حد از من انتظار دارند. به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً     خيلي زياد          فکر مي کنم.

19- مردم علاقه و توجه کافي به دستاوردهاي من نشان نمي دهند . به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد            فکر مي کنم.

20- به سادگي شرمنده مي شوم.به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

21- احساس مي کنم بيشتر مردم مرا درک نمي کنند . به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً     خيلي زياد           فکر مي کنم.

22- در محيط اطراف خود احساس امنيت نمي کنم . به اين مطلب 
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

23-غالبأ بدون دليل احساس نگراني مي کنم . به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد          فکر مي کنم.

24- وقتي وارد اتاقي مي شوم که چند نفر در آن هستند احساس ناراحتي مي کنم . به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت       گاهي       غالباً      خيلي زياد           فکر مي کنم.

25-اين احساس در من وجود دارد مردم پشت سر من حرف مي زنند. به اين مطلب              
هرگز 
   به ندرت        گاهي       غالباً       خيلي زياد         فکر مي کنم.

26- رويهم رفته احساس آرامش و راحتي نمي کنم . به اين مطلب                                
 هرگز  
   به ندرت        گاهي        غالباً     خيلي زياد        فکر مي کنم.  
 
27- فکر مي کنم که ديگران قادرند هرچيزي را بهتر و آسان تر از من دريابند. به اين مطلب
هرگز     به ندرت        گاهي        غالباً 
    خيلي زياد        فکر مي کنم. 

28- مي ترسم چيزي ناگوار براي من اتفاق افتد . به اين مطلب
هرگز  
   به ندرت        گاهي         غالباً      خيلي زياد         فکر مي کنم.

 29- در مورد نحوه رفتار ديگران نسبت به خودم فکر مي کنم . به اين مطلب
هرگز     به ندرت        گاهي         غالباً     خيلي زيا د      فکر مي کنم.

30- اي کاش اجتماعي تر و با ديگران صميمي بودم . به اين مطلب
هرگز 
   به ندرت        گاهي         غالباً      خيلي زياد        فکر مي کنم.

31- فقط در بحث ها من زماني صحبت مي کنم که از صحت گفته خودم اطمينان داشته باشم .
هرگز  
   به ندرت        گاهي         غالباً     خيلي زياد         فکر مي کنم.

32- درباره آنچه که جامعه از من انتظار دارد فکر مي کنم . به اين مطلب
هرگز 
   به ندرت        گاهي        غالباً      خيلي زياد         فکر مي کنم.لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :