این قسمت یک نوع فال قدیمی توضیح داده شده بود، که به دستور کمیته فیلترینگ، حذف شد