عشق یعنی... (...Love is)

ترجمه تصویرک های لاو ایز (Love is) به فارسی

عشق یعنی: اسمت رو تو خواب هی بگه

عشق یعنی...

... وقتی که اون اسمت رو تو خواب هی تکرار می‌کنه.