عشق یعنی... (...Love is)

ترجمه تصویرک های لاو ایز (Love is) به فارسی

عشق یعنی: صدای زنگ عشق

عشق یعنی...

...صدای زنگ عشق.