دسته: تور دبی تخفیف خورده

تور دبی تخفیف خورده

تور دبی ویژه ماه رمضان

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 SHALIMAR PARK

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 799,000 1,029,000 799,000 799,000
HB 4 تومان 979,000 1,269,000 979,000 799,000
HB شب اضافه تومان 79,000 169,000 79,000 0
ON REQUEST
2 TIME SQUARE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 859,000 1,059,000 859,000 799,000
HB 4 تومان 929,000 1,219,000 929,000 799,000
HB شب اضافه تومان 79,000 169,000 79,000 0
ON REQUEST
3 DUBAI PALM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
HB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
HB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
4 FORTUNE PEARL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
HB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
HB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
5 DELMON

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
BB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
BB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
6 CITY KING

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 939,000 1,209,000 939,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,429,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
7 PHOENIX

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
8 SUN & SANDS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
9 ABJAR GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
10 FORTUNE GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
11 CITY SEASON BUR DUBAI

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
BB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
BB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
این هتل EXTRA BED و CHD ندارد
12 ST.GEORGE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
13 LANDMARK PLAZA BANIYAS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
14 MONTRAL HOTEL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
15 CITY STAR

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 شب تومان 1,029,000 1,309,000 1,029,000 799,000
HB 4 شب تومان 1,159,000 1,569,000 1,159,000 799,000
HB شب اضافه تومان 129,000 259,000 129,000 0
ON REQUEST
16 MOSCOW

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,029,000 1,309,000 1,029,000 799,000
BB 4 تومان 1,159,000 1,569,000 1,159,000 799,000
BB شب اضافه تومان 129,000 259,000 129,000 0
ON REQUEST
17 RAIN TREE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
HB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
HB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
18 STAR METRO

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
19 ROSE RAYHAAN BY ROTANA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
20 MILLENNIUM PLAZA SUPERIOR ROOM)

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
21 TOWERS ROTANA CLASSIC ROOM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
BB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
BB شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
22 MOSCOW.

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
HB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
HB شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
23 MOVEN PICK

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
BB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
BB شب لضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
DEIRA-SUPERIOR ROOM
24 AL GHURAIR REYHAN BY ROTANA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 4,294,967,295 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
25 DAMAC MAISON CANAL VIEWS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 1,369,000 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
26 DAMAC MAISON COUR JARDIN

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 1,369,000 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
27 HYATT REGENCY CREEK HEIGHTS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,239,000 1,779,000 1,229,000 799,000
BB 4 تومان 1,449,000 2,199,000 1,439,000 799,000
BB شب اضافه تومان 209,000 419,000 209,000 0
ON REQUEST
28 WYNDHAM DUBAI MARINA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,239,000 1,779,000 1,229,000 799,000
BB 4 تومان 1,449,000 2,199,000 1,439,000 799,000
BB شب اضافه تومان 209,000 419,000 209,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
29 AMWAJ ROTANA JUMEIRA BEACH

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,339,000 1,979,000 1,329,000 799,000
BB 4 تومان 1,579,000 2,459,000 1,569,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
30 PULLMANJUMEIRAHLAKES TOWER

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,339,000 1,979,000 1,329,000 799,000
BB 4 تومان 1,579,000 2,459,000 1,569,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
31 CONRAD DUBAI (DELUXE ROOM WITH SKY LINE VIEW)

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,369,000 2,059,000 1,359,000 799,000
BB 4 تومان 1,619,000 2,559,000 1,609,000 799,000
BB شب اضافه تومان 249,000 499,000 249,000 0
ON REQUEST
32 GW BLUE MARRIOTT MARQUIS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,369,000 2,059,000 1,359,000 799,000
BB 4 تومان 1,619,000 2,559,000 1,609,000 799,000
BB شب اضافه تومان 249,000 499,000 249,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
33 GRAND HYATT DUBAI

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,429,000 2,139,000 1,419,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,679,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 269,000 539,000 269,000 0
ON REQUEST
34 SHERATON GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,429,000 2,139,000 1,419,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,679,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 269,000 53,900 269,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
35 MOVEN PICK JUMEIRAH BEACH2MAY-

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,459,000 2,049,000 1,449,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,529,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
36 RITZ CALTON

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,499,000 2,309,000 1,489,000 799,000
BB 4 تومان 1,799,000 2,899,000 1,789,000 799,000
BB شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
ON REQUEST
37 HABTOOR GAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,499,000 2,309,000 1,489,000 799,000
BB 4 تومان 4,294,967,295 2,899,000 1,789,000 799,000
BB شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
38 SOFITEL DUBAI THE PALM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,699,000 2,499,000 1,689,000 799,000
BB 4 تومان 2,029,000 3,159,000 2,019,000 0
BB شب اضافه تومان 329,000 659,000 329,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
39 SOFITEL DOWN TOWN HOTEL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,709,000 2,739,000 1,699,000 799,000
BB 4 تومان 2,079,000 3,479,000 2,069,000 799,000
BB شب اضافه تومان 369,000 739,000 369,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
40 KEMPINSKI MALL OF EMIRATES

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,199,000 3,509,000 2,189,000 799,000
BB 4 تومان 2,679,000 4,469,000 2,669,000 799,000
BB شب اضافه تومان 479,000 959,000 479,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
41 ATLANTIS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,299,000 3,899,000 2,289,000 799,000
BB 4 تومان 2,849,000 4,999,000 2,839,000 799,000
BB شب اضافه تومان 550,000 1,099,000 550,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
42 THE RITZ CALTON JBR

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,439,000 4,199,000 2,419,000 799,000
BB 4 تومان 3,049,000 5,419,000 3,029,000 799,000
BB شب اضافه تومان 609,000 1,219,000 609,000 0
ON REQUEST
دارای پارک آبی -رایگان نمی باشد
43 SHANGRI-LA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,439,000 4,099,000 2,429,000 799,000
BB 4 تومان 3,029,000 5,279,000 3,019,000 0
BB شب اضافه تومان 589,000 1,179,000 589,000 0
STOPPED
فقط ترانسفر رفت

تور دبی ویژه فستیوال خرید ژانویه

2015122306491616_540_427_1_0 20151223064959832_540_246_1_0 20151223065032229_540_246_1_0 20151223065057484_540_246_1_0 20151223065122376_540_285_1_0

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ 3 شب و 4 روز اقامت در هتل.

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
RAFEE DUBAI3 3 H.B 7۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۹۲۵,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
GOLDEN SQUARE4 4 4 H.B 8۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA4 4 4SIGNATURE INN4 4 4 H.BH.B 93۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
DELMON4 4 4 H.B ۱,2۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۶,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
MONACO5 5 5 5 H.B ۱,3۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN5 5 5 5SUN & SKY5 5 5 5 H.BH.B ۱,3۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 B.B ۱,4۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
BLACK STONE5 5 5 5 H.B ۱,4۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 H.B ۱,4۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
COPTHORN5 5 5 5 H.B ۱,7۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN5 5 5 5 B.B ۱,7۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
ALGHURAIR REYHAN6 6 6 6 6 B.B ۱,7۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA DUBAI6 6 6 6 6 B.B ۱,8۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۸۶۵,۰۰۰ تومان
SHERATON GRAND6 6 6 6 6 B.B ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸۶۵,۰۰۰ تومان
GRAND HYATT6 6 6 6 6 B.B ۲,2۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸۶۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۴ دى ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۲۱ دى ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر -ویزا عادی – 3 شب اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی.
شماره تلفن همراه برای ارتباط آنلاین در شبکه های اجتماعی موبایل 09123833830
توضيحات قیمت ها به هزار تومان می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 2.500.000 ریال از نرخ پکیج کسر می گردد

تور دبی تا تاریخ 27 آبان هر روز

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ 3 شب و 4 روز اقامت در هتل.

هتل‌ها

این تور با کلیه هتل های اعلام شده به مدت یک هفته نیز فقط با پرئاخت مابه تفاوت هزینه شب های اضافی هتل قابل پرداخت می باشد

برای رزرو و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

02122491445

09123833830

تاریخ های رفت در ایام 8 ، 15 ، 16 ،17 ، 18 نوامبر 100000 تومان بلیط افزایش نرخ دارد.

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
ROYAL GARDEN3 3 H.B ۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۸۸۵,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
SUN & SAND4 4 4SADAF4 4 4 H.BH.B ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA4 4 4 H.B ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
CITY STAR4 4 4 H.B ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
DELMON4 4 4 H.B ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
AL SARAB4 4 4 H.B ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
ABJAR GRAND5 5 5 5 H.B ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
SUN & SKY5 5 5 5 H.B ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN5 5 5 5 H.B ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
SUMMIT5 5 5 5 H.B ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND CENTRAL5 5 5 5 H.B ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 B.B ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
CITY SEASON5 5 5 5 B.B ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
FLORA GRAND5 5 5 5 H.B ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
GLORIA5 5 5 5 B.B ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
CITY SEASON5 5 5 5 H.B ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 H.B ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN5 5 5 5 B.B ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
GHAYA GRAND6 6 6 6 6 B.B ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
MILLENIUM PLAZA6 6 6 6 6 B.B ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
RIXOS BAB ALBAHR6 6 6 6 6 U.All ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۷۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۹ آبان ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۳۰ آبان ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر -ویزا عادی – 3 شب اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی.
توضيحات قیمت ها به هزار تومان می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 2.500.000 ریال از نرخ پکیج کسر می گردد

 

تور دبی 1 و 2 و 3 آبان ماه 4 روز کامل با قشم ایر 670 هزار تومان

سلام
تور لحظه اخری
دبی
تاریخ رفت یکم و دوم و سوم ابان ماه

تور کامل ۳شب و ۴ روز
دبی فقط ۶۷۰ هزارتومان
تعداد محدود
پرواز ایرباس هواپیمایی قشم ایر

با سرویس رایگان رفت و برگشت فرودگاهی
صبحانه
نهار
راهنمای فارسی زبان
فروش واچر کشتی کروز پارک آبی ، صافاری و… فقط ۴۰هزار تومان
گشت شهری کامل دبی یک روزه هر نفر با نرخ استثنابی ۱۰۰ هزار تومان از ساعت ۲ تا ۱۲ شب

هتل
رویال گاردن
در محدوده مرکز شهر
هر روز سرویس رایگان به مراکز خرید

ویزا امارات
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

فقط ۶۷۰ هزار تومان
۰۹۱۲۳۸۳۳۸۳۰
۰۲۱۲۲۴۹۱۴۴۵
باتوجه به محدودیت برای اخذ ویزا و بلیت زودتر ثبت نام کنید

برای ثبت نام و رزرو اولیه آنلاین
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
www.ronisa.net/z 

تورهای ارزان دبی ویژه 1 و 2 آبان ماه

ارزانترین تورهای دبی به شرح زیر می باشند

تور های ما هیچ تفاوتی از لحاظ زمان و کیفیت با سایر تورهایی که توسط سایر آژانس های مسافرتی ارائه می شود ندارد

فقط قیمت های ما قیمت های مناسبتری هستند که خودتان می توانید به راحتی آنرا بررسی و مقایسه کنید

 

تور دبی هتل شالی مار و پرواز العربیه

این تور شامل سه شب اقامت در هتل شالی مار به همراه صبحانه، نهار و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی است

پرواز العربیه هر روز ساعت 14:30 از فرودگاه امام خمینی تهران به شارجه و برگشت از شارجه ساعت 12:25 انجام می شود. این تور از فرودگاه شارجه تا هتل و برگشت به فرودگاه دارای ترانسفر رایگان است.

این تور شامل راهنمای فارسی زبان و ویزا معمولی امارات نیز می باشد

مبلغ قابل پرداخت برای این تور 669000 تومان می باشد

در صورتی که تعداد بالای 5 نفر باشد همین تور با یک شب اضافه به مبلغ 769 هزار تومان ارائه می گردد

تور دبی با پرواز العربیه و سه شب اقامت در هتل با مشخصات فوق ولی با سایر هتل ها، قیمت ها به شرح زیر می باشد:

هتل اسکای ویز 899000 تومان

هتل صدف 869000 تومان

هتل دریم پالاس 869000 تومان

هتل فورتشن پرل 929000 تومان

هتل دلمون 949000 تومان


 

تور دبی با پرواز قشم ایر

سه شب اقامت در هتل به همراه صبحانه، نهار، ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فراسی زبان

ساعت حرکت هر روز ساعت 9:30 از فوردگاه امام خمینی تهران

ساعت بازگشت از دبی 13:10 از ترمینال شماره 2 دبی

نرخ تور با اطلاعات فوق و برای سه شب اقامت در هتل به شرح زیر است:

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
ROYAL GARDEN

3 3

H.B 670,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
golden square

4 4 4

H.B 800,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
SADAF

4 4 4

H.B 840,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA

4 4 4

H.B 860,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
NIHAL

4 4 4

H.B 870,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
DELMON

4 4 4

H.B 870,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
CITY STAR

4 4 4

H.B 930,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
AL SARAB

4 4 4

H.B 960,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW

5 5 5 5

B.B 960,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ABJAR GRAND

5 5 5 5

H.B 960,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
SUN & SKY

5 5 5 5

H.B ۱,010,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
EMIRATES GRAND AP

5 5 5 5

B.B ۱,01۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN

5 5 5 5

H.B ۱,02۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CENTRAL

5 5 5 5

H.B ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW

5 5 5 5

H.B ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
AVENUE

5 5 5 5

B.B ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
LAND MARK RIQQE

5 5 5 5

H.B ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
AVENUE

5 5 5 5

B.B ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
NOVOTEL ALBARSH

5 5 5 5

B.B ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN

5 5 5 5

B.B ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
MEDIA ROTANA

6 6 6 6 6

B.B ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ALGHURAIR REYHAN

6 6 6 6 6

B.B ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
SHERATON GRAND

6 6 6 6 6

B.B ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
amwaj rotana

6 6 6 6 6

B.B ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

نرخ تور با اطلاعات فوق و برای چهار شب اقامت در هتل به شرح زیر است:

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
ROYAL GARDEN

3 3

H.B ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
golden square

4 4 4

H.B ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
SADAF

4 4 4

H.B ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA

4 4 4

H.B ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
NIHAL

4 4 4

H.B ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
DELMON

4 4 4

H.B ۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
CITY STAR

4 4 4

H.B ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
AL SARAB

4 4 4

H.B ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW

5 5 5 5

B.B ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ABJAR GRAND

5 5 5 5

H.B ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
SUN & SKY

5 5 5 5

H.B ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
EMIRATES GRAND AP

5 5 5 5

B.B ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN

5 5 5 5

H.B ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CENTRAL

5 5 5 5

H.B ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW

5 5 5 5

H.B ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
AVENUE

5 5 5 5

B.B ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
LAND MARK RIQQE

5 5 5 5

H.B ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
AVENUE

5 5 5 5

B.B ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
NOVOTEL ALBARSH

5 5 5 5

B.B ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN

5 5 5 5

B.B ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
MEDIA ROTANA

6 6 6 6 6

B.B ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ALGHURAIR REYHAN

6 6 6 6 6

B.B ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
SHERATON GRAND

6 6 6 6 6

B.B ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
amwaj rotana

6 6 6 6 6

B.B ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

نرخ تور با اطلاعات فوق و برای پنج شب اقامت در هتل به شرح زیر است:

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
ROYAL GARDEN

3 3

H.B ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
golden square

4 4 4

H.B ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
SADAF

4 4 4

H.B ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA

4 4 4

H.B ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
NIHAL

4 4 4

H.B ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
DELMON

4 4 4

H.B ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
CITY STAR

4 4 4

H.B ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
AL SARAB

4 4 4

H.B ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW

5 5 5 5

B.B ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ABJAR GRAND

5 5 5 5

H.B ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
SUN & SKY

5 5 5 5

H.B ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
EMIRATES GRAND AP

5 5 5 5

B.B ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN

5 5 5 5

H.B ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CENTRAL

5 5 5 5

H.B ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW

5 5 5 5

H.B ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
AVENUE

5 5 5 5

B.B ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
LAND MARK RIQQE

5 5 5 5

H.B ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
AVENUE

5 5 5 5

B.B ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
NOVOTEL ALBARSH

5 5 5 5

B.B ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN

5 5 5 5

B.B ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
MEDIA ROTANA

6 6 6 6 6

B.B ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ALGHURAIR REYHAN

6 6 6 6 6

B.B ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
SHERATON GRAND

6 6 6 6 6

B.B ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
amwaj rotana

6 6 6 6 6

B.B ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

ارزان ترین تورهای دبی با پروازهای مختلف مهرماه 1394

تور ارزان دبی با پرواز العربیه

ساعت رفت هر روز 14:30 از فرودگاه امام خمینی تهران

ساعت برگشت با فاصله 4 و یا 5 روز از تاریخ پرواز رفت و در ساعت 12:30 از فرودگاه شارجه

صبحانه، نهار، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی به همراه راهنمای فارسی زبان

 

هتل SHALIMAR  دبی

سه شب اقامت در هتل

569 هزار تومان

چهار شب اقامت در هتل

655000 تومان

هتل SKY WAYS دبی

سه شب اقامت در هتل

655000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

775000 تومان

هتل Sadaf دبی

سه شب اقامت در هتل

719000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

859000 تومان

هتل DREAM PALACE دبی

سه شب اقامت در هتل

755000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

920000 تومان

هتل FORTUNE PEARL دبی

سه شب اقامت در هتل

775000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

939000 تومان

هتل DELMON دبی

سه شب اقامت در هتل

775000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

959000 تومان

هتل ST.GEORGE  و یا هتل CITY STAR دبی

سه شب اقامت در هتل

810000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

979000 تومان

 

 

تور ارزان دبی با پرواز قشم ایر

ساعت رفت هر روز 9:30 از فرودگاه امام خمینی تهران

ساعت برگشت با فاصله 4 و یا 5 روز از تاریخ پرواز رفت و در ساعت 13:10 از ترمینال شماره دو فرودگاه دوبی

صبحانه، نهار، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی به همراه راهنمای فارسی زبان

 

نرخ های زیر دارای 200 هزار تومان تخفیف می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تخفیفات تور دبی با ما با شماره های

02122491445 و 09123833830 تماس بگیرید

تور دبی پرواز قشم ایر با تخفیف

تور دبی پرواز قشم ایر با تخفیف

 

 

 

تور دبی ویژه نمایشگاه GTEX 2015 در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴

تور دبی با هتل سه ستاره فورچون دیره

پرواز ایرباس قشم ایر

رفت ساعت 9:30 روز یکشنبه 19 مهر ماه برابر با 11 اکتبر از فرودگاه امام خمینی تهران

برگشت ساعت 13:10 روز چهارشنبه 22 مهر ماه برابر با 14 اکتبر از ترمینال شماره دو دبی

سه شب و چهار روز کامل با صبحانه و نهار

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

بیمه مسافرتی سامان

راهنمای فارسی زبان

گشت و سرویس رایگان روزانه به بازاراهای معروف و مراکز خرید

 

مبلغ کل برای این تور هر نفر 930 هزار تومان

تو فوق با تمام شرایط گرفته شده و با هتل سه ستاره گلدن اسکور Golden Square  به مبلغ 870 هزار تومان تقدیم شما عزیزان می گردد.

با توجه به محدودیت ویزا امکان اقدام برای استفاده از این تور فقط تا تاریخ یکشنبه 12 مهر ماه وجود دارد، بنابراین فرصت را از دست ندهید

تور دبی هر روز با پرواز قشم ایر 3 شب و 4 روز

تور دبی ویژه 17مرداد لغایت خروج 3 شهریور (هتلهای 3 و 4 ستاره)

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ تور 4 روز و 3 شب

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت 1تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت توضيحات
fortune deira

4 4 4dream palace

4 4 4

H.B

H.B

۸۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
golden squre

4 4 4

H.B ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
signatareinn

4 4 4

H.B ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
delmon

4 4 4

H.B ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
claridge

4 4 4

H.B ۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۹۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
abjar grand

5 5 5 5

H.B ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
montreal

5 5 5 5

H.B ۹۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۹۱۵,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
summit

5 5 5 5

H.B ۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
aljwhare garden

5 5 5 5

H.B ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
flora grand

5 5 5 5

H.B ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
novotel albarsha

5 5 5 5

B.B ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
copthorn

5 5 5 5

B.B ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
signature albarsha

5 5 5 5

H.B ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
city season

5 5 5 5

B.B ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
copthorn

5 5 5 5

H.B ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
city season

5 5 5 5

H.B ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۰۳ شهريور ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر-ویزا عادی -3 شب و 4 روز اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی سامان
توضيحات پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
طبق بخشنامه هواپیمایی قشم ایر پرواز چارتری قشم سوخت کامل می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 250.000 تومان از نرخ پکیج کسر می گردد
در صورت درخواست ویزای فوری مبلغ 110.000 تومان ما به التفاوت دریافت می گردد.
نرخ کودک زیر دو سال 100.000تومان و بدون کمیسیون می باشدو کمیسیون CHD نصف بزرگسال می باشد.
نرخ کودک با تخت با گذرنامه جداگانه نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپرت جداگانه داشته یاشد ، ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپرت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپرت جداگانه می باشد.
در ضمن برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.

 

تور دبی ویژه 17 مرداد لغایت خروج 3 شهریور ماه(هتلهای 5*)

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ تور 4 روز و 3 شب برگشت 23 مرداد ماه 300.000 تومان افزایش نرخ دارد

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت 1تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت توضيحات
samaya

6 6 6 6 6

B.B ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
bonington

6 6 6 6 6

B.B ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
MILLENNIUM PLAZA

6 6 6 6 6

B.B ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
media rotana

6 6 6 6 6

B.B ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
alghurair reyhan

6 6 6 6 6

B.B ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
crown plaza sh

6 6 6 6 6

B.B ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
hyatt regency

6 6 6 6 6

B.B ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
pullman deira

6 6 6 6 6

B.B ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
sheraton grand

6 6 6 6 6

B.B ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
hilton jbr

6 6 6 6 6

B.B ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
habtoor grand

6 6 6 6 6

B.B ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
amwaj rotana

6 6 6 6 6

B.B ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
rixos bab albahr

6 6 6 6 6

U.All ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان
rixos the palm

6 6 6 6 6

B.B ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان
rixos the palm

6 6 6 6 6

H.B ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۰۳ شهريور ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر-ویزا عادی -3 شب و 4 روز اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی سامان
توضيحات پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
طبق بخشنامه هواپیمایی قشم ایر پرواز چارتری قشم سوخت کامل می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 250.000 تومان از نرخ پکیج کسر می گردد
در صورت درخواست ویزای فوری مبلغ 110.000 تومان ما به التفاوت دریافت می گردد.
نرخ کودک زیر دو سال 100.000تومان و بدون کمیسیون می باشدو کمیسیون CHD نصف بزرگسال می باشد.
نرخ کودک با تخت با گذرنامه جداگانه نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپرت جداگانه داشته یاشد ، ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپرت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپرت جداگانه می باشد.
در ضمن برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.

تور دبی مرداد 94 از تهران

تور دبي – تابستان 94 – با پرواز ماهان و ايران اير و AIRARABIA

نرخ های زیر ویژه آژانس های همکار می باشد درخواست های زیر 4 نفر 20 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

مقصد
عنوان مدت اقامت (شب) توضیحات
دبي 3 3 شب و 4 روز – 4 شب و 5 روز -PAKG NO: 94.261.1 درصورت درخواست پرواز ايران اير مبلغ 100.000 تومان پکيج افزايش نرخ دارد. درصورت درخواست پرواز ماهان مبلغ 200.000 تومان پکيج افزايش نرخ دارد. پرواز همه روزه
هتل ها
ردیف نام هتل درجه هتل خدمات قيمت 2 تخته (هر نفر 3 شب) قيمت 2 تخته (هر نفر 4 شب) قيمت1 تخته (هر نفر 3شب) قيمت1 تخته (هر نفر 4شب) 6-12سال (کودک با تخت)3 شب 6-12سال (کودک با تخت)4 شب توضيحات
1 SHALIMAR يک ستاره H.B 699,000 تومان 775,000 تومان 939,000 تومان 1,069,000 تومان 699,000 تومان 775,000 تومان DEIRA
2 SKY WAYS دو ستاره H.B 739,000 تومان 819,000 تومان 999,000 تومان 1,139,000 تومان 739,000 تومان 819,000 تومان DEIRA
3 SUN AND SAND DOWN TOWN سه ستاره H.B 749,000 تومان 829,000 تومان 999,000 تومان 1,139,000 تومان 749,000 تومان 829,000 تومان DOWN TOWN
4 FORTUNE PEARL
SADAF
سه ستاره
سه ستاره
H.B
H.B
799,000 تومان 885,000 تومان 999,000 تومان 1,175,000 تومان 799,000 تومان 885,000 تومان DEIRA
5 TRADERS چهار ستاره B.B 819,000 تومان 929,000 تومان 1,079,000 تومان 1,269,000 تومان 819,000 تومان 929,000 تومان DEIRA
6 SUN AND SAND سه ستاره H.B 849,000 تومان 959,000 تومان 1,099,000 تومان 1,295,000 تومان 829,000 تومان 959,000 تومان RIQQA
7 ORCHID
DELMON
CITY STAR
ST.GEORGE
سه ستاره
سه ستاره
سه ستاره
سه ستاره
H.B
H.B
H.B
H.B
859,000 تومان 969,000 تومان 1,099,000 تومان 1,299,000 تومان 849,000 تومان 959,000 تومان
8 SUMMIT
FORTUNE GRAND
RAIN TREEE
سه ستاره
چهار ستاره
چهار ستاره
H.B
H.B
B.B
869,000 تومان 999,000 تومان 1,199,000 تومان 1,439,000 تومان 869,000 تومان 999,000 تومان SUMMIT هالمارک سابق
9 SAMAYA
METROPOLITAN PALACE
DAMAC NAIA
MARRIOTJADAF
پنج ستاره
پنج ستاره
پنج ستاره
پنج ستاره
B.B
B.B
B.B
B.B
959,000 تومان 1,109,000 تومان 1,299,000 تومان 1,599,000 تومان 959,000 تومان 1,109,000 تومان DAMAC NAIA DELUX APARTMENT CLOCK TOWER MAKTOOM SHEIKH ZAED ALJADAF
10 STAR METRO
RIHAB ROTANA
RAIN TREE
چهار ستاره
چهار ستاره
چهار ستاره
H.B
B.B
H.B
969,000 تومان 1,129,000 تومان 1,369,000 تومان 1,659,000 تومان 949,000 تومان 1,109,000 تومان DEIRA DEIRA
11 MARRIOT DEIRA
VILLA ROTANA
DAMAC MAISON COUR JARDIN
DAMAC CANAL VIEW
پنج ستاره
چهار ستاره
پنج ستاره
پنج ستاره
B.B
B.B
B.B
B.B
999,000 تومان 1,169,000 تومان 1,399,000 تومان 1,719,000 تومان 999,000 تومان 1,169,000 تومان DEIRA DEIRA
12 DAMAC NAIA پنج ستاره H.B 1,099,000 تومان 1,549,000 تومان 1,599,000 تومان 2,399,000 تومان 1,099,000 تومان 1,249,000 تومان DAMAC NAIA DELUX HOTEL APARTMENT JEBEL ALI
13 HYATT REGENCY CREEK
SHERATON GRAND
ALMUROOJ ROTANA
پنج ستاره
پنج ستاره
پنج ستاره
B.B
B.B
B.B
1,149,000 تومان 1,379,000 تومان 1,729,000 تومان 2,159,000 تومان 1,149,000 تومان 1,379,000 تومان CREEK SHEIKHZAED ALSADAF
14 MARRIOT MARQUIS پنج ستاره B.B 1,199,000 تومان 1,449,000 تومان 1,849,000 تومان 2,329,000 تومان 1,199,000 تومان 1,449,000 تومان SHEIKHZAED
15 DAMAC DUBAI MALL پنج ستاره B.B 1,249,000 تومان 1,509,000 تومان 1,929,000 تومان 2,429,000 تومان 1,249,000 تومان 1,509,000 تومان DEIRA
16 GRAND HYATT پنج ستاره B.B 1,299,000 تومان 1,579,000 تومان 1,999,000 تومان 2,539,000 تومان 1,299,000 تومان 1,579,000 تومان شیخ راشد
17 MARRIOT APARTMENT پنج ستاره B.B 1,359,000 تومان 1,649,000 تومان 2,129,000 تومان 2,709,000 تومان 1,359,000 تومان 1,649,000 تومان
18 RIXOS THE PALM پنج ستاره B.B 1,599,000 تومان 1,959,000 تومان 2,499,000 تومان 3,319,000 تومان 1,599,000 تومان 1,959,000 تومان PALM
19 RIXOS THE PALM پنج ستاره H.B 1,799,000 تومان 2,368,000 تومان 2,699,000 تومان 4,787,000 تومان 1,799,000 تومان 2,299,000 تومان PALM
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوايي
تاریخ تاریخ شروع: شنبه 10 مرداد 1394 – تاریخ خاتمه: يکشنبه 8 شهريور 1394
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس اقامت – ويزاي عادي – بليط رفت و برگشت با پرواز AIRARABIA– ترانسفر فرودگاھي– راھنماي فارسي زبان – بيمه مسافرتي تا سقف 10.000 يورو
توضيحات تور دبي
1. درصورت درخواست پرواز ايران اير مبلغ 100.000 تومان پکيج افزايش نرخ دارد.
2. درصورت درخواست پرواز ماهان مبلغ 200.000 تومان پکيج افزايش نرخ دارد.
3. نرخ ويزاي مرفوضي عادي 300 درهم و ويزاي فوري 400 درهم مي باشد .
4. ماليات هتل 3* ( 10 ) و 4* ( 15 ) و 5* ( 20 ) درهم هر شب بوده و به عهده مسافرمي باشد.
5. درصورت درخواست ترانسفر براي هتل RIXOS THE PALM مبلغ 100.000 تومان افزايش نرخ دارد.
6. نرخ بليط INF مبلغ 100.000 تومان نت مي باشد. درصورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ 300.000 تومان به بليط INF اضافه مي گردد.
7. نرخ تور کودک بدون تخت 399.000 مي باشد.
8. (SUMMIT : هالمارک سابق)

ارزانترین تور لحظه آخری دبی هرهفته با هتل سه ستاره تور کامل دبی فقط 680 هزار تومان

تور دبی

فقط تا پایان مرداد ماه 1394
پرواز ایرباس هواپیمایی هما، ایران ایر
رفت ساعت 8 صبح برگشت ساعت 9 شب
هر هفته دوشنبه به 5 شنبه 3 شب و 4 روز کامل
صبحانه
نهار
ترانسفر رایگان رفت و برگشت فرودگاهی
گشت و سرویس رایگان روزانه به مراکز خرید
راهنمای فارسی زبان
فروش با تخفیف ویژه بلیط پارک آبی، صافاری و کشتی کروز
هتل سه ستاره تاپ سیگنچر
signature
استخر، کلوب، باشگاه بدنسازی، پارکینگ، اینترنت رایگان

تور کامل دبی با امکانات فوق برای 20 نفر در هر هفته
فقط 680 هزار تومان

با توجه به محدودیت در ظرفیت و زمان اخذ ویزا همین امروز تصمیم خود را بگیرید و از این تور فوق العاده استثنایی بهره مند شوید
02122491445
09123833830
02188303936
02188316706
02188316715