تور دبی ویژه ماه رمضان

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 SHALIMAR PARK

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 799,000 1,029,000 799,000 799,000
HB 4 تومان 979,000 1,269,000 979,000 799,000
HB شب اضافه تومان 79,000 169,000 79,000 0
ON REQUEST
2 TIME SQUARE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 859,000 1,059,000 859,000 799,000
HB 4 تومان 929,000 1,219,000 929,000 799,000
HB شب اضافه تومان 79,000 169,000 79,000 0
ON REQUEST
3 DUBAI PALM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
HB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
HB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
4 FORTUNE PEARL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
HB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
HB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
5 DELMON

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
BB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
BB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
6 CITY KING

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 939,000 1,209,000 939,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,429,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
7 PHOENIX

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
8 SUN & SANDS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
9 ABJAR GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
10 FORTUNE GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
11 CITY SEASON BUR DUBAI

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
BB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
BB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
این هتل EXTRA BED و CHD ندارد
12 ST.GEORGE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
13 LANDMARK PLAZA BANIYAS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
14 MONTRAL HOTEL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
15 CITY STAR

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 شب تومان 1,029,000 1,309,000 1,029,000 799,000
HB 4 شب تومان 1,159,000 1,569,000 1,159,000 799,000
HB شب اضافه تومان 129,000 259,000 129,000 0
ON REQUEST
16 MOSCOW

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,029,000 1,309,000 1,029,000 799,000
BB 4 تومان 1,159,000 1,569,000 1,159,000 799,000
BB شب اضافه تومان 129,000 259,000 129,000 0
ON REQUEST
17 RAIN TREE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
HB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
HB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
18 STAR METRO

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
19 ROSE RAYHAAN BY ROTANA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
20 MILLENNIUM PLAZA SUPERIOR ROOM)

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
21 TOWERS ROTANA CLASSIC ROOM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
BB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
BB شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
22 MOSCOW.

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
HB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
HB شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
23 MOVEN PICK

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
BB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
BB شب لضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
DEIRA-SUPERIOR ROOM
24 AL GHURAIR REYHAN BY ROTANA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 4,294,967,295 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
25 DAMAC MAISON CANAL VIEWS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 1,369,000 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
26 DAMAC MAISON COUR JARDIN

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 1,369,000 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
27 HYATT REGENCY CREEK HEIGHTS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,239,000 1,779,000 1,229,000 799,000
BB 4 تومان 1,449,000 2,199,000 1,439,000 799,000
BB شب اضافه تومان 209,000 419,000 209,000 0
ON REQUEST
28 WYNDHAM DUBAI MARINA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,239,000 1,779,000 1,229,000 799,000
BB 4 تومان 1,449,000 2,199,000 1,439,000 799,000
BB شب اضافه تومان 209,000 419,000 209,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
29 AMWAJ ROTANA JUMEIRA BEACH

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,339,000 1,979,000 1,329,000 799,000
BB 4 تومان 1,579,000 2,459,000 1,569,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
30 PULLMANJUMEIRAHLAKES TOWER

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,339,000 1,979,000 1,329,000 799,000
BB 4 تومان 1,579,000 2,459,000 1,569,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
31 CONRAD DUBAI (DELUXE ROOM WITH SKY LINE VIEW)

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,369,000 2,059,000 1,359,000 799,000
BB 4 تومان 1,619,000 2,559,000 1,609,000 799,000
BB شب اضافه تومان 249,000 499,000 249,000 0
ON REQUEST
32 GW BLUE MARRIOTT MARQUIS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,369,000 2,059,000 1,359,000 799,000
BB 4 تومان 1,619,000 2,559,000 1,609,000 799,000
BB شب اضافه تومان 249,000 499,000 249,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
33 GRAND HYATT DUBAI

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,429,000 2,139,000 1,419,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,679,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 269,000 539,000 269,000 0
ON REQUEST
34 SHERATON GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,429,000 2,139,000 1,419,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,679,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 269,000 53,900 269,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
35 MOVEN PICK JUMEIRAH BEACH2MAY-

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,459,000 2,049,000 1,449,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,529,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
36 RITZ CALTON

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,499,000 2,309,000 1,489,000 799,000
BB 4 تومان 1,799,000 2,899,000 1,789,000 799,000
BB شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
ON REQUEST
37 HABTOOR GAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,499,000 2,309,000 1,489,000 799,000
BB 4 تومان 4,294,967,295 2,899,000 1,789,000 799,000
BB شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
38 SOFITEL DUBAI THE PALM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,699,000 2,499,000 1,689,000 799,000
BB 4 تومان 2,029,000 3,159,000 2,019,000 0
BB شب اضافه تومان 329,000 659,000 329,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
39 SOFITEL DOWN TOWN HOTEL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,709,000 2,739,000 1,699,000 799,000
BB 4 تومان 2,079,000 3,479,000 2,069,000 799,000
BB شب اضافه تومان 369,000 739,000 369,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
40 KEMPINSKI MALL OF EMIRATES

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,199,000 3,509,000 2,189,000 799,000
BB 4 تومان 2,679,000 4,469,000 2,669,000 799,000
BB شب اضافه تومان 479,000 959,000 479,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
41 ATLANTIS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,299,000 3,899,000 2,289,000 799,000
BB 4 تومان 2,849,000 4,999,000 2,839,000 799,000
BB شب اضافه تومان 550,000 1,099,000 550,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
42 THE RITZ CALTON JBR

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,439,000 4,199,000 2,419,000 799,000
BB 4 تومان 3,049,000 5,419,000 3,029,000 799,000
BB شب اضافه تومان 609,000 1,219,000 609,000 0
ON REQUEST
دارای پارک آبی -رایگان نمی باشد
43 SHANGRI-LA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,439,000 4,099,000 2,429,000 799,000
BB 4 تومان 3,029,000 5,279,000 3,019,000 0
BB شب اضافه تومان 589,000 1,179,000 589,000 0
STOPPED
فقط ترانسفر رفت

  2 comments for “تور دبی ویژه ماه رمضان

 1. محمد رضاپسند
  می 30, 2016 at 6:44 ق.ظ

  فردی بنام
  محمد رضا پسند

  پیامک های تبلیغاتی در زمینه تورهای لحظه آخری ارسال میکنه و با قیمت های ارزان سعی در ایجاد انگیزه برای کلاه برداری مینماید

  افراد زیادی پس از اعتماد به این آدم براش پول واریز کردن و ایشان با کمال خونسردی گوشی اش را خاموش کرده

  محمد رضاپسند کلاه بردار می باشد این نام را به خاطر بسپارید و از معامله با این شخص پرهیز کنید

  من نیز یکی از اشخاصی هستم که به این آدم بی لیاقت اعتماد کردم

 2. ژوئن 8, 2016 at 9:50 ب.ظ

  محمد رضا پسند کلاه بردار می باشد
  محمد رضا پسند کلاه بردار می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *